برای دسترسی به فرم نظارت داوری فوتبال رمز مورد نظر را وارد کرده و گزینه ثبت اطلاعات را کلیک کنید
این پسورد را میتوانید از کمیته داوران فارس دریافت نمایید